top of page
Laatste wijziging: 10-03-2022

Privacyverklaring

Algemeen

Dit is het privacyverklaring van STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND. STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND, gevestigd aan de Frans van Waesberghestraat 34 te Hulst, hecht waarde aan uw privacy en is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van websites van essentieel belang is. STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Graag informeren wij onze klanten en bezoekers van websites over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. In het privacystatement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Wanneer is dit privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND verzamelt en verwerkt. 

Indien u via STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND terecht komt op een website of een applicatie van een derde, is het Privacystatement van de betreffende derde van toepassing op de verwerking van uw gegevens. STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites of applicaties. U wordt aangeraden het privacystatement van die derde te raadplegen.

Wanneer is dit privacystatement van toepassing?

Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens? Bij het aanbieden van onze producten en diensten verwerkt STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND (persoons)gegevens van haar klanten, relaties, leveranciers en van bezoekers/gebruikers van haar websites en applicaties. Op de website maakt STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND bovendien gebruik van een pixel om statistieken van het webbezoek bij te houden. Hierbij worden geen persoonsgegevens bewaard of verwerkt.

In grote lijnen worden de volgende (categorieën van) gegevens voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

1. Het bestellen van tickets en/of uitvoeren van diensten

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt zoals naam-, adres-, woonplaatsgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam of naam instelling van de besteller, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, bestelde producten/diensten, opgegeven interesses.

Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:

 • a) voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst: om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren, voor boekhoudkundige doeleinden, facturering, audit, krediet- en andere betaalpas verificatie. Daarnaast zouden we uw gegevens kunnen gebruiken om met u te communiceren en onze relatie te onderhouden; we zullen soms per e-mail of per post contact met u opnemen voor administratieve of operationele redenen, bijvoorbeeld in geval van een servicebericht. De rechtsgrond voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

 • b) om te voldoen aan administratieve, fiscale en wettelijke verplichtingen en om onze zakelijke belangen te behartigen: voor incasso, fraudescreening, veiligheid, beveiliging en juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals bij incasso, fraudescreening, veiligheid, en beveiliging, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen, om haar website en producten te beveiligen en haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken. 

 • c) om u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws rondom STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND:  wij zullen u elektronisch en meestal via een nieuwsbrief informeren over interessant nieuws, recent verschenen uitgaven en gelijksoortige producten en diensten van STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND, indien u dit op prijs stelt. De wettelijke grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND om marketingactiviteiten te ontplooien. Bij uw aankoop kunt u van de opt-out mogelijkheid gebruik maken en ook telkens daarna bent u in de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de ontvangst van elektronische berichtgeving van STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND voor marketing doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten. 

 • d) om uw klantervaring te personaliseren en te verbeteren: Om op basis van uw aankoopgedrag en/of gebruik van onze diensten gericht aanbiedingen te doen en/of de aangeboden informatie aan te passen c.q. marktonderzoek te doen. 

 

2. Aanmelden voor een digitale nieuwsbrief, aanvragen van informatie

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt , zoals e-mailadres en gebruikersnaam.

Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:

 • a) voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst om uw account aan te maken en te faciliteren en/of om de door u gevraagde informatie toe te sturen. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel van de verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

 • b) om te voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen voor juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals juridische doeleinden, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND om haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken. 

 • c) om u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws en de producten en diensten van STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND: wij zullen u elektronisch en meestal via een nieuwsbrief informeren over interessant nieuws, recent verschenen uitgaven en gelijksoortige producten en diensten van STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND, alleen indien u ons hiervoor expliciet toestemming hebt verleend. De wettelijke grondslag hiervoor is toestemming. U hebt aan STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend, bijvoorbeeld via een zogenaamde opt-in. U kunt op elk moment deze toestemming intrekken. 

 • d) om uw klantervaring te personaliseren en te verbeteren Om op basis van uw gebruik van onze diensten gericht aanbiedingen te doen en/of de aangeboden informatie aan te passen. Dit is afhankelijk van uw instellingen voor cookies. De rechtsgrond van deze verwerking is toestemming. 

 

Bewaren
We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement of voor zover dat nodig is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.  

3. Hoe komen wij aan uw gegevens? 

We verzamelen de hiervoor vermelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:

 1. Gegevens die u aan ons hebt verstrekt
  Wanneer u een product of dienst bij ons afneemt of zich inschrijft voor de ontvangst van een nieuwsbrief of deelneemt aan een promotionele actie.

 2. Persoonsgegevens die wij van commerciële partners ontvangen
  STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND kan informatie over u ontvangen van commercieel beschikbare bronnen, die met uw toestemming bepaalde gegevens van u aan ons mogen verstrekken. 

 3. Persoonsgegevens die wij ontvangen van de provider van uw sociale netwerk, hetgeen wel afhankelijk is van uw instellingen voor sociale netwerken
  Als u bijvoorbeeld met een social media account inlogt op onze diensten, kunnen wij – afhankelijk van uw instellingen - uw social media profiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Op de website van uw sociale media provider kunt u hierover meer informatie vinden, zoals het Privacy Statement van de provider en over het wijzigen van uw instellingen.

 

4. Uw rechten 

U kunt op elk moment een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, zoals (a) inzage vragen in de gegevens die STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND over u verzamelt, (b) rectificatie van deze gegevens (c) het laten verwijderen van uw persoonsgegevens, (d) het beperken van de verwerking van uw gegevens, (e) het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens en (f) uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens. 

a.     Recht op inzage

U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, een overzicht van de verwerkte (categorieën) van gegevens aanvragen. Wanneer wij inzage in deze gegevens verstrekken, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking.

b.    Recht op rectificatie (correctie)

U heeft het recht uw gegevens te (laten) wijzigen indien deze niet juist en/of volledig zijn. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien van toepassing, kunt u ook via uw gebruikersaccount de door u daar ingevoerde persoonsgegevens zelf wijzigen.

c.     Recht om vergeten te worden

U heeft ook het recht uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (zoals in artikel 17 van de AVG beschreven) uit onze systemen te laten verwijderen.

d.    Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten stopzetten. In artikel 18 van de AVG staat beschreven in welke gevallen dit mogelijk is. 

e.     Recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u te sturen en/of deze over te dragen aan een door u aangegeven instantie/organisatie.

f.      Recht op bezwaar

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor verwerking vormen.
 

U kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden. U kunt zich voor nieuwsbrieven van STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND afmelden via de in de betreffende nieuwsbrief opgenomen afmeldlink. Daarnaast kunt u zich altijd per mail afmelden voor gebruik van uw gegevens voor directe marketing doeleinden via info@cinelivescheldemond.nl.

We streven ernaar om zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken uw verzoek voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer te verwerken inwilligen, tenzij de AVG, de wet op daarop gebaseerde regelgeving zich daartegen verzetten.

Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich hebt afgemeld.

Daarnaast kunt op elk moment een door u gegeven toestemming voor verwerking intrekken door bijvoorbeeld op de afmeldingslink in de e-mail te klikken of door uw communicatievoorkeuren in uw account aan te passen.

Om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben, kunnen we u vragen uw verzoek te bevestigen via het aan uw account gekoppelde e-mailadres en/of bij twijfel vragen een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin we uw rechten zoals die hierboven staan beschreven, kunnen weigeren of beperken. In dat geval beoordelen we zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en zullen u hierover informeren. We kunnen bijvoorbeeld weigeren (sommige van) uw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nog nodig is om aan uitvoering van de overeenkomst of aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

In bepaalde specifieke gevallen kunnen wij gedwongen zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan de overheid, overheidsinstanties zoals de politie, brandweer en/of zorgverleners, wettelijke instanties en/of toezichthoudende instanties.

Voor het overige geldt dat wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden.

5. Beveiliging
STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang tot uw gegevens hebben, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cinelivescheldemond.nl

 

6. Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u vragen of klachten heeft of wilt reageren op dit Privacystatement, kunt u contact met ons opnemen via info@cinelivescheldemond.nl. Verder heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag als u van mening bent dat deze privacy- en cookieverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens.

7.    Contact
Hebt u vragen over de manier waarop STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND met uw gegevens omgaat kunt u contact opnemen met STICHTING CINELIVE SCHELDEMOND via onderstaande contactgegevens.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website, op cinelivescheldemond.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze website en webwinkel gebruikt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van derde partijen teruggestuurd worden. 

Gebruikte cookies
Hieronder zie je een overzicht van de cookies die wij gebruiken, inclusief de doeleinden waar ze voor ingezet worden en de derde partijen die daarbij betrokken zijn. Functionele en analytische cookies worden bij gebruik van de website van Stichting CineLive Scheldemond geplaatst. Je kiest voor 'Minimale cookies'. Advertentie cookies (of tracking cookies) worden alleen geplaatst als hier expliciet toestemming voor is gegeven. Je kiest voor 'Accepteren'.

-  Functionele cookies
Deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het bestelproces. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen. Daarnaast maken wij gebruik van JavaScript, een programmeertaal, voor bepaalde interactieve onderdelen zoals het menu. Deze interactieve elementen werken alleen met behulp van JavaScript cookies.

-  Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Wij schakelen Google Analytics in om analytische cookies te plaatsen. Daarnaast helpt Hotjar ons te begrijpen hoe gebruikers de Website gebruiken (muisbewegingen, klikken, scrollen enz.). 

-  Marketing cookies (of tracking cookies)
Met onze tracking cookies verzamelen wij gegevens over jouw klik- en surfgedrag (waaronder door jou bezochte websites), IP-adres(sen) en van het gebruikte apparaat. We gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we je relevante aanbiedingen sturen. Denk hierbij aan onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen op social media. Ook kunnen we je hierdoor relevante advertenties tonen. Om de kaartverkoop voor onze voorstellingen te stimuleren, plaatsen wij bij diverse andere websites advertenties. Wij proberen de advertenties zo goed mogelijk bij jouw interesses te laten aansluiten. Advertentieruimte wordt ingekocht bij mediabureaus en advertentienetwerken. Zij fungeren als tussenpersoon tussen websitehouders en adverteerders. Wij gebruiken cookies voor Google Ads Conversion Tracking, Google Ads Remarketing, Facebook, LinkedIn, Doubleclick, AppNexus en Google Analytics. We gebruiken Google Analytics ook om het surfgedrag te meten over verschillende apparaten en sessies. Als je gebruik maakt van de chatfunctie, worden er ook cookies opgeslagen (GiosG). 

Google Analytics 
Onze variant van Google Analytics kan onderscheid maken tussen gebruikers die wel en geen toestemming hebben verleend voor advertentie cookies. Deze optie heet Allow Ad Features en zorgt ervoor dat uitsluitend de gegevens van gebruikers die expliciet voornoemde toestemming hebben gegeven gebruikt worden voor advertentiedoeleinden en daarvoor worden gedeeld met Google. Van gebruikers die geen toestemming hebben gegeven, is het zogenaamde laatste octet (de laatste 3 cijfers) van het IP-adres gemaskeerd voor Google. Stichting CineLive Scheldemond leeft, met het toepassen van de Allow Ad Features, de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming na. Door deze toepassing is er sprake van privacy by design en conformeert Google Analytics zich aan de keuze van de gebruiker om wel of geen toestemming te geven voor advertentie cookies.

Als jij er voor gekozen hebt geen marketing (tracking) cookies toe te staan, wordt er een no-follow cookie geplaatst met als enige doel de registratie van jouw keuze.

Cookie instellingen aanpassen of cookies verwijderen
Instellingen aanpassen voor CineLiveScheldemond.nl: Linksonder zie je op iedere pagina de cookie settings banner. Hier kun je ten alle tijden je settings wijzigen. 

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je jouw browserinstellingen aanpassen, zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Daarnaast kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat jouw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

 

Het uitzetten van cookies van specifieke partijen kan via www.youronlinechoices.com. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van deze website werken.

Stichting CineLive Scheldemond behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit cookiebeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan dit cookiebeleid geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende cookiebeleid op de hoogte bent. 

Image by Ben Tofan

Steentje bijdragen?

Neem contact op voor de sponsormogelijkheden.

bottom of page